Anjan Kanjilal

Durnibar Saha - Projapoti (প্রজাপতি) Song Lyrics

Shaoni Mojumdar & Rupankar Bagchi - Oi Uthone (ওই উঠোনে) Song Lyrics

Soumya Rit & Shaoni - Ek Baar Bole Dekh (একবার বলে দেখ) Song Lyrics