Falak Shabir, Sarah Khan - Zindagi Lyrics

Z indagi Falak Shabir, Sarah Khan lyrics,  in English Falak Shabir, Sarah Khan's late…