Zee Music Bangla

Barenya Saha - Goraye Bikel Lyrics

Kajol Chatterjee & Avirup Sinha - Pari Na Song Lyrics In English

Durnibar Saha - Projapoti (প্রজাপতি) Song Lyrics

Shaoni Mojumdar & Rupankar Bagchi - Oi Uthone (ওই উঠোনে) Song Lyrics

Soumya Rit & Shaoni - Ek Baar Bole Dekh (একবার বলে দেখ) Song Lyrics